Üldkontakt
E-R 08.30-17.00
605 6088 Leia lähim keskus
Vianor logo

Privaatsustingimused

1.        Mõisted

1.1.   Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevas Privaatsustingimustes toodud tähenduses:

1.1.1.      Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Tiremanil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, taotluste või küsimuste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust Klientide esindajad;

1.1.2.      Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti, sh Kliendi kohta;

1.1.3.      Kliendiandmed on igasugune info (sh Isikuandmetena käsitletav info), mis on Tiremanil Kliendi või tema esindajate kohta teada;

1.1.4.      Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta Tiremani pakutavaid kaupu või kasutada Tiremani poolt osutatavaid teenuseid;

1.1.5.      Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Tireman ega Tiremani töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid;

1.1.6.      Privaatsustingimused – käesolev tekst, mis sätestab Tiremani Isikuandmete Töötlemise põhimõtteid;

1.1.7.  Töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

2.        Üldpõhimõtted

2.1.   Isikuandmete Töötlemine Tiremani poolt toimub Andmekaitsemääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Privaatsustingimustes toodud nõuete kohaselt.

2.2.   Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Tiremani poolt Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Lepingutes, muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides.

2.3.   Käesolevad Privaatsustingimused on Tiremani ja Kliendi vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks osaks. Privaatsustingimused kohalduvad ulatuses, milles need ei lähe vastuollu Lepingu või muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides toodud tingimustega.

2.4.  Tireman tagab kohalduva õiguse raames Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

2.5.   Tireman võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Tireman, et Isikuandmete Töötlemine toimub Tiremani juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

2.6.   Privaatsustingimusi võivad täiendada Tiremani kodulehel avaldatud privaatsusteated.

3.        Isikuandmete kogumise viisid

3.1.   Tireman kogub Isikuandmeid muuhulgas järgmistel viisidel:

3.1.1.      peamiselt Andmesubjekti poolt Tiremanile avaldatud Isikuandmed (nt taotluste, avalduste, Lepingute sõlmimise kaudu);

3.1.2.      Andmesubjekti ja Tiremani tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad Isikuandmed, sh e-kirjavahetus;

3.1.3.      Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

3.1.4.      Tiremani kaupade ja/või teenuste ostmisel tekkivad Isikuandmed (nt kaardimaksete teostamine, ülekannete tegemine jne);

3.1.5.      Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt äriregistrist, rahvastiku registrist või muust avalikust allikast või registrist);

3.1.6.      Tiremani veebilehte külastused (nt salvestame teatud andmed Andmesubjekti poolt kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, sh külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas oli võimalik veebileht avada või sai Andmesubjekt veateate);

4.        Isikuandmete Töötlemise õiguslikud alused

4.1.   Tireman Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel:

4.1.1.      õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks;

4.1.2.      Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks. Tireman võib kasutada Isikuandmeid ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks;

4.1.3.      Andmesubjekti (sh Kliendi) nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel – sellisel juhul küsib Tireman isikult kohase nõusoleku;

4.1.4.      Tiremani enda õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.

5.        Isikuandmete kategooriad

5.1.   Isikuandmete kategooriad, mida Tireman peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised:

5.1.1.      isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi, ID kaardi koopia));

5.1.2.      kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel);

5.1.3.      andmed Andmesubjekti seoste kohta juriidiliste isikutega (nt Andmesubjekti poolt esitatud või avalikest registritest või Kolmandate isikute kaudu saadud andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks);

5.1.4.      kaupade müügiarve sõlmimiseks või teenuste osutamiseks vajalikud andmed (nt sõiduki registreerimisnumber, sõiduki tehasetähis (VIN kood), muud sõidukiandmed,

5.1.5.      müüdud kaupade ja teenustega seotud andmed (nt arvete ja/või Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, esitatud päringud ja kaebused);

5.1.6.      andmed harjumuste, eelistuste ja Kliendi rahulolu kohta (nt andmed ostetud teenuste ja/või toodete kohta, Kliendi rahulolu uuringu andmed, Andmesubjekti päringud, Kliendi pretensioonid);

5.1.7.      andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta (nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad);

5.1.8.     suhtlusandmed (nt andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (sh sotsiaalmeedia), samuti Andmesubjekti poolt Tiremani kodulehe külastamisega seotud Isikuandmed või iseteeninduse kaudu suhtlemisel;

5.1.9.  Tiremani esindustesse (sh kauplused, töökojad ja laod) paigutatud videokaameratega salvestatavad isikukujutised ja tegevused sõidukiga;

5.1.10.  seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmeid;

5.2.   Turundusliku teabe edastamiseks kasutab Tireman eelkõige järgmisi Isikuandmeid:

5.2.1.      Andmesubjekti (sh Kliendi) kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress) ja isikut tuvastavad andmed (näiteks nimi, sünniaeg);

5.2.2.      teave ostetud kaupade või teenuste kohta (näiteks sõiduki mark ja mudel, erinevate teenuste/toodete ostmise maht ja kogus).

5.3.   Lisaks punktides 5.1-5.2 väljatoodud Isikuandmete kategooriatele võib Tireman koguda Andmesubjektilt täiendavaid ja muid Isikuandmeid, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuse osutamisega.

6.        Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmete Töötlemine Tiremani poolt toimub peamiselt selleks, et:

6.1.   pakkuda tooteid ja teenuseid, eelkõige hinnapakkumiste, arvete tegemiseks, Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, püsikliendi eeliste kasutamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks, mis põhineb:

arvete sõlmimisel või sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;

6.2.   hallata kliendisuhteid, eelkõige Isikuandmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks ja vajadusel nende Isikuandmete parandamine või täiendamine, kontrollides ja täiendades Isikuandmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, samuti arvete kohta arvestuse pidamiseks, veebilehel tagasiside esitamisel või kontakteerumisel, mis põhineb:

arvete sõlmimisel või sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või andmesubjekti nõusolekul;

6.3.   kaitsta ja tagada Andmesubjekti (sh Kliendi) ja/või Tiremani huve:

6.3.1.      Tiremani esindustesse (sh kauplused, töökojad ja laod) paigaldatud videokaameratega salvestatavad videopildi isiku kujutisest ja tegevusest sõidukiga eesmärgiga tuvastada volitamata sisenemise ruumidesse, varguse ja muud varavastased intsidendid ning säilitada vajalik tõendusmaterjal intsidentide (sh Kliendi pretensioonide) kohaseks menetlemiseks, Tiremani vastutuse välistamiseks remonditööde teostamisel, samuti klienditeeninduse parendamise eesmärgil, mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil;

6.3.2.      tagada usalduslik Kliendisuhe ning vältida pettuste ja kahju toimumine, mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil;

6.3.3.      arendada ja/või parandada tooteid, teenuseid või IT-süsteeme ning tagada andmekaitse, mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil või juriidilisel kohustusel;

6.4.   osutada lisateenuseid, korraldada üritusi, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat:

6.4.1.      viia läbi Kliendi rahulolu uuringuid (sh kontakteeruda Kliendiga), turuanalüüse ja teha statistikat, mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil täiustada Tiremani teenuseid,

6.4.2.      hallata ja analüüsida Kliendibaasi, et teha Kliendile parimaid ja personaalsemaid toodete ja teenuste pakkumisi, mis põhineb:

Kliendi nõusolekul või Tiremani õigustatud huvil pakkuda huvitatud isikutele kui ka olemasolevatele Klientidele informatsiooni enda toodete ja teenuste kohta;

6.4.3.      korraldada Kliendile mänge ja kampaaniaid (sh personaliseerituid ja suunatuid kampaaniaid), mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil parandada Kliendi  jaoks  teenuste  kasutajakogemust või Kliendi nõusolekul;

6.5.   vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine:

6.5.1.      võimaldada ja kontrollida ligipääsu digitaalsetele kanalitele (nt elektrooniline teeninduse aja broneerimise) ja nende toimimist, vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist ning tagada info turvalisus, mis põhineb:

Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Tiremani õigustatud huvil tagada kontroll Tiremani digitaalteenuste volituste, ligipääsu ja toimimise üle;

6.5.2.      tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri, ja arendada Tiremani teenuseid testimise ja parandamise kaudu, mis põhineb:

Tiremani õigustatud huvil;

6.6.   tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid, eelkõige salvestada sidevahendite teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis Tireman on teinud, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise  kohustuse  täitmisel või Tiremani õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.

6.7.   teha koostööd avaliku sektori asutustega ja edastada nõutav teave või täita Tiremanile seadusest tulenevaid kohustusi, mis põhineb:

juriidilise kohustuse täitmisel.

7.      Isikuandmete edastamine

7.1.   Tireman edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

7.1.2.      Tiremani selleks volitatud töötajad;

7.1.3.      ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, maksuhaldurid, järelevalveasutused);

7.1.4.      kaupade müügi, teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega seotud Kolmandad isikud – nt maksevahendajad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, reklaami- ja turunduspartnerid, jne;

7.1.5.      audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;

7.1.6.      nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja;

7.1.7.     maksehäireregistri pidajad, kellele edastatakse infot selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;

7.1.8.      kui Klient on rikkunud Lepingut, siis võlgade sissenõudmise teenuse osutajad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid;

7.1.9.       osalejad ja/või osapooled, kes on seotud maksesüsteemide ja makselahendustega;

7.1.10.  turvateenuse osutajad (kaamerate kasutuse puhul).

8.  Isikuandmete säilitamise perioodid

8.1.        Tireman ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Säilitamise periood võib seejuures põhineda Lepingutel Kliendiga (nt Kliendiga sõlmitud Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks), Tiremani õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

8.2.        Nõusolekuid turundusalaste ja Tiremani toodete ning teenustega seotud pakkumiste tegemiseks töötleme kuni vastava nõusoleku tagasivõtmiseni. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades sellekohase soovi e-posti aadressil info@tireman.ee või Tireman OÜ kauplustes kohapeal. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Säilitame Teie antud nõusolekuid kolm aastat pärast nende tagasivõtmist vastavalt seadusele (tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg).

8.3.        Säilitame kaamera salvestisi kuni 6 (kuus) kuud alates salvestamisest, kui ei esine intsidente, mille tõttu tekib vajadus säilitada salvestist kauem.

9.  Andmesubjekti õigused

9.1.        Andmesubjektil on seoses tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:

9.1.1.  saada teavet tema Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat (nt Töötlemise eesmärkide, Töödeldavate Isikuandmete kategooriate, Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, Isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta; kui Isikuandmeid ei koguta Andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende päritoluallika kohta);

9.1.2.  taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;

9.1.3.  taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Tiremanil puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub tema nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;

9.1.4.  nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil Tireman hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;

9.1.5.  saada oma Isikuandmed, mida ta on Tiremanile esitanud ning mille Töötlemine toimub nõusoleku alusel või Lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus);

9.1.6.  võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Tireman enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nt on Andmesubjektil õigus tema Isikuandmete Töötlemiseks turunduslikul eesmärgil antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades saadud uudiskirja jaluses olevale lingile „Ei soovi enam uudiskirja saada“ või teavitades sellest Tiremani e-posti teel või pöördudes Tiremani kauplusse. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;

9.1.7.  pöörduda igal ajal kaebusega Tiremani, Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine rikub tema õiguseid ja huve.

9.2.        Andmesubjektil on võimalik oma õiguseid rakendada, pöördudes selleks Privaatsustingimuste punktis 14 viidatud kontaktidel Tiremani poole. Tireman vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Tireman vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti.

10.  Tiremani kontaktandmed

10.1.        Tireman OÜ kontaktandmed on järgmised.

10.1.1.  Tireman OÜ: registrikood 11370964, aadress Peterburi tee 58b, 11415 Tallinn, telefon 6056088, e-post: info@tireman.ee;

10.2.     Andmesubjektid võivad Tiremaniga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega, lisaks nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid Isikuandmete kasutamise kohta.

11.  Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused

11.1.      Tiremanil on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.

11.2.      Tireman teavitab Andmesubjekti Privaatsustingimuste muutmisest kodulehe kaudu või e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist, v.a. juhul kui Privaatsustingimusi muudetakse tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

 

Minu Vianor

*
*

Minu Vianor

*
*
*
*
*
*
*   
   Luban enda meilile saata Vianori pakkumisi ja uudiskirju
*    Nõustun privaatsustingimustega